பௌதிகவியல்-விடைகள்-FWC-2016

பௌதிகவியல்-விடைகள்-FWC-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_mp_fwc_ans_2016.pdf ஐ சொடுக்குக