மனைப்பொருளியல் விடைகள்-FWC-2016

மனைப்பொருளியல் விடைகள்-FWC-2016

Click tal_hom_sci_mp_fwc_ans_2016.pdf link to view the file.