பொறியியற் தொழினுட்பவியல் விடைகள்-I -FWC-2016

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் விடைகள்-I -FWC-2016

Click tal_eng_tec_mp_fwc_I_ans_2016.pdf link to view the file.