தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-2 -FWC-2016

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-2 -FWC-2016

Click Tal_ict_mp_fwc_II_2016.pdf link to view the file.