නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය i -2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G3_con1.pdf link to view the file.

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය -2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය