ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය රසාස්වාදය-2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sub_G2_elit.pdf ஐ சொடுக்குக

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය