සිංහල සාහිත්‍යය රසාස්වාදය-2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G2_slit.pdf link to view the file.

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය