ප්‍රංශ-2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G1_fre.pdf link to view the file.

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය