පුරවැසි අධ්‍යාපනය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sub_G1_civ.pdf ஐ சொடுக்குக

- 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය