පුරවැසි අධ්‍යාපනය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G1_civ.pdf link to view the file.

- 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය