ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Sub_G1_acc.pdf link to view the file.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය