ගණිතය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Compul_Sub_mat.pdf link to view the file.

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය