ඉස්ලාම් ධර්මය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Compul_Sub_ism.pdf link to view the file.

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය