ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - 2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

2016 මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍රය

Click Compul_Sub_cri.pdf link to view the file.