තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය i බහුවරණ පිළිතුරු 2016 - මධ්‍යම පලාත

Click 2016practice13_MCQ_answers.pdf link to view the file.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය i පිළිතුරු