තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය_i බහුවරණ 2016 - මධ්‍යම පලාත

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 2016practice13_MCQ_Sin.pdf ஐ சொடுக்குக

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය