තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය_i බහුවරණ 2016 - මධ්‍යම පලාත

Click 2016practice13_MCQ_Sin.pdf link to view the file.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය