ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ෙශ්‍ර්ණිය)

Click SAL-MEDIA-G12-DS-2 TP-MARCH-2016.pdf link to view the file.