ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 13 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 13 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-MEDIA-G13-DS-2 TP-2016.pdf link to view the file.