ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-PHYSICE-SIN -G13-DS-TP-2015.pdf ஐ சொடுக்குக