ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (13 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-LOGIC-SIN-G13-DS-TP-2016.pdf ஐ சொடுக்குக