ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (13 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (13 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-LOGIC-SIN-G13-DS-TP-2016.pdf link to view the file.