ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 13 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-ICT-SIN-G13-DS-TP-2015.pdf link to view the file.