ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-HIS-SIN-G12-DS-2 TP-2016.pdf link to view the file.