ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- පළමු වාර පරීක්ෂණය -2015 (12 ෙශ්‍ර්ණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- පළමු වාර පරීක්ෂණය -2015 (12 ෙශ්‍ර්ණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-Agry-SIN-G12-DS-TP-2015.pdf ஐ சொடுக்குக