ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය -2015 (12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය -2015 (12 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-GIT-SIN-G12-DS-TP-2015.pdf link to view the file.