ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ෙශ්‍ර්ණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ෙශ්‍ර්ණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-ECON-G12-DS-2 TP-2016.pdf ஐ சொடுக்குக