ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 (12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-DAN-G12-DS-2 TP-2016.pdf ஐ சொடுக்குக