ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- ෙදවනවාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- ෙදවනවාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-COM-SIN-G12-DS-TP-2016.pdf link to view the file.