ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- පළමු වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- පළමු වාර පරීක්ෂණය -2015 ( 12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-COM-SIN-G12-DS-TP-2015.pdf ஐ சொடுக்குக