ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- දෙවන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- ෙදවන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-CHE-SIN-G13-DS-TP-2016.pdf ஐ சொடுக்குக