ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ෙශ්‍ර්ණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ෙශ්‍ර්ණිය)

Click SAL-BUS-G12-DS-2 TP-2016.pdf link to view the file.