ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය -2016 (13 ශ්‍රේණිය)

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ - ප්‍රථම වාර පරීක්ෂණය -2016 (13 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-ART-G13-DS-2-TP-2016.pdf link to view the file.