ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ-අවසාන වාර පරීක්ෂණය -I-2015

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ-අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2015

Click sal_bio_tp_ds_I_2015.pdf link to view the file.