2 වාර පරීක්ෂණය - 2015-ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ

2 වාර පරීක්ෂණය - 2015-ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ

Click sg3_comp_mt_ds_2015.pdf link to view the file.