2 වාර පරීක්ෂණය - 2015-ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ

2 වාර පරීක්ෂණය - 2015-ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg3_math_mt_ds_2015.pdf ஐ சொடுக்குக