පයිතගරස් ප්‍රමේයයෙහි සත්‍යතාව -1

පයිතගරස් ප්‍රමේයයෙහි සම්බන්ධතාව

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு s_mat_tool_3.23.pdf ஐ சொடுக்குக