පයිතගරස් ප්‍රමේයයෙහි සත්‍යතාව -1

පයිතගරස් ප්‍රමේයයෙහි සම්බන්ධතාව

Click s_mat_tool_3.23.pdf link to view the file.