ඔත්තේ සංඛ්‍යා හා ඉරට්ට සංඛ්‍යා නිරූපනය

ඔත්තේ සංඛ්‍යා හා ඉරට්ට සංඛ්‍යා නිරූපනය

Click s_mat_tool_3.8.pdf link to view the file.