ප්‍රතිමුඛ කෝණ අතර ඇති සම්බන්ධතාව සෙවීමට උපකරණයක් -1

ප්‍රතිමුඛ කෝණ අතර ඇති සම්බන්ධතාව සෙවීමට උපකරණයක් -1

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg_mat_tool_3.4.pdf ஐ சொடுக்குக