කේතුවක ලම්බ උස සෙවීමේ උපකරණය

කේතුවක ලම්බ උස සෙවීමේ උපකරණය

Click s_mat_tool_2.26.pdf link to view the file.