ආනතිමානය හා කෝණමාන යුග්මය

ආනතිමානය හා කෝණමාන යුග්මය

Click s_mat_tool_2.25.pdf link to view the file.