සංයුක්ත ඝක වස්තුවල පරිමා සෙවීමේ කට්ටලය

සංයුක්ත ඝක වස්තුවල පරිමා සෙවීමේ කට්ටලය

Click s_mat_tool_2.24.pdf link to view the file.