වෘත්ත ප්‍රමේය නිරූපන කට්ටල

වෘත්ත ප්‍රමේය නිරූපන කට්ටල

Click s_mat_tool_2.16.pdf link to view the file.