ත්‍රිකෝණ වර්ගඵල සංසන්දන කට්ටලය

ත්‍රිකෝණ සංසන්දන වර්ගඵල කට්ටලය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு s_mat_tool_2.5.pdf ஐ சொடுக்குக