පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පිහිටීමේ දිශාව අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 2

පූර්ව භාෂා කුසලතා - ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - පිහිටිමේ දිශාව අනුව වෙනස් රූප සොයමු - 2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_pre_ex7.pdf ஐ சொடுக்குக