ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 - II රචනා - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)

Click sg13_sci_for_tech_II_model_2_2016.pdf link to view the file.

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 - II - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)