ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I / පිළිතුරු පත්‍රය - 2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_ict_modelpaper_I_ans_2015 (1).pdf ஐ சொடுக்குக

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I / පිළිතුරු පත්‍රය - 2015