ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I / පිළිතුරු පත්‍රය - 2015

Click sal_ict_modelpaper_I_ans_2015 (1).pdf link to view the file.

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර I / පිළිතුරු පත්‍රය - 2015