පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ( බහුවරණ ප්‍රශ්ණ ) - 5

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_sci_model_paperI_5.pdf ஐ சொடுக்குக

පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ( බහුවර්ණ ප්‍රශ්ණ ) - 5